GONDOLATOK

Ki születik Regős Énekben?

Szelestei-gyüjtemény pipaszára

Regősénekeink titkai itt lappanganak közöttünk, és keresnek bennünket. Iskoláinkban nem tanítanak magyar kultúrát. Csak idegen maszlagot tanítanak, hátha kiesünk végre magyarságunkból. Most utóbb, az ének és tornaórák lettek drasztikusan csökkentve, pedig már a görögök is tudták 2500 éve, hogy a gyerekeknek csak zenét és testnevelést kell tanítani, mert ha a lelke és teste rendben van, felnőve bármit megtanulhat, amire hajlama ráviszi. Úgy tűnik, bennünket rabszolgának szán, ez a mai globalizáló hatalom. Gondolom nem várják, hogy ezt el is fogadjuk.
(Olvasd el a teljes szöveget ide kattintva!)

Mink van  Mink nincs?

Va­la­hogy sem­mi sem akar össze­áll­ni mos­ta­ná­ban. Min­den­ki „más”, így azu­tán ide­gen­ként is­me­rünk egy­más­ra. Ide­ge­nek­nek meg se­hogy se megy együtt. Va­la­mi ki­ve­szett belölünk az el­múlt öt­ven év­ben, ami ko­ráb­ban össze­tar­tott. Ta­lán a kul­tú­ra az, ami a ré­gi­bõl se­hogy se aka­ró­dzik aka­ró­dzott át­men­ni ab­ba a ré­gi új­ba. Néz­zük hát kö­rül a kér­dést. Mi­vel a nép­rajz rög­zí­ti az ál­la­po­to­kat ko­ráb­bi ér­ték­ren­dünk sze­rint, a mai na­pot is­me­rem, hisz ér­zé­keny lé­lek­kel, ér­tel­mi­sé­gi az éle­tem, ön­ként adó­dik a két idõ­szak em­be­ré­nek össze­ha­son­lí­tá­sa.

A ré­geb­bi élet­for­Má­ról

A ré­szek lé­te­zé­se az egész okán ér­tel­mes. Tu­da­tá­ban volt en­nek a ma­gyar em­ber min­den idő­ben. Ami­kor éle­te pár­ját ke­res­te, az egész tra­dí­ció se­gí­tet­te eb­ben.

A nyelv­ben a ,,feleség’’ szó és a fér­fi (félfi) is pon­to­san rög­zí­ti a lé­te­zés alap­elem­ét a csa­lá­dot. Eb­ből a két fél­ből egy egész­nek kell len­ni, így áll be az egész­ség. Lét­fel­té­tel, hogy a ,,felek’’ össze­il­lők le­gye­nek. A pár­vá­lasz­tás, a ki­sze­me­lés már a gyer­mek­kor­ban meg­kez­dő­dött, já­ték köz­ben, ké­sőbb az ün­ne­pek­hez kö­tő­dő al­kal­mak­kor. A há­za­so­dók pon­to­san is­mer­ték egy­mást, mi­re dön­töt­tek a szak­rá­lis kö­tés fe­lől. Ez a kö­tés az egész élet­re szólt.
(Olvasd el a teljes szöveget ide kattintva!)

Bokros-e a Burkus?

Tóth Fanni Marietta 2b Igazmondo Juhasz rajza

Tóth Fanni Marietta 2b Igazmondó Juhász rajza

Nekünk magyaroknak van egy sajátosságunk arra, hogyan tájékozódjunk a világban függetlenül attól, hogy milyen a társadalmi berendezkedés, milyen szinten kötődünk a társadalomba, mi a szakmánk, vallásunk, pártállásunk. Ez az, ami megkülönböztet bennünket majd minden nemzettől.

Ez, az Igazság szerinti tájékozódás legmélyebb Magyar tulajdonságunk.

Ehhez az igazsághoz mérjük magunkat, egymást, és két pólus mentén különböztetünk: Igaza van vagy nincs Igaza. Nagy oka van ennek a megkülönböztetésnek. Lelkünk legmélyén a Teremtő Igéje mentén mozgunk.
(Olvasd el a teljes szöveget ide kattintva!)

A Földi Élet Működése

Sopronnémeti Evangélikus templom kupolája Nagy Tamás építész tervei alapjánÉletünk a Földön, szemlátomást válságba került. Az „ózonlyuk”, a „globális felmelegedés”, a nagyvárosok „szmog-riadói”, megannyi válságjelenség. De ha nem a bulvárhírek után tájékozódunk, igen feltűnő, hogy az USA két nagyvárosa, és számtalan kisebb is, a Szent András törésre épült, számtalanszor összedöntötte őket a földrengés, mégis, ugyanoda építik vissza, más városok tornádóövezetekbe épültek, és konokul oda épülnek vissza, de mondhatnám a Vezúv tövébe épített Nápolyt is, és több kis települést körülötte és még számtalan más példát is.

Az emberiség, szemlátomást egy elbutult társaság, akik nem képesek dús tapasztalataikból, működő következtetést levonni. E képtelenségek hátterében az az egyéni önzés áll, amelyik nem tudja elengedni a pénzt, aminek megszerzésére esélyt érez. Az sem számít, hogy már annyi pénze van, amiből családja évszázadokig élhetne urasan, mégis kell még ez a kevés, ami még lenyúlható. Az itt következő fejezet, ennek a képtelen szemléletnek, a legtragikusabb következményeit tárgyalja, és a kivezető utat Magyarországnak elsősorban, de ezek az elvek a világnak is megfelelnek, ha képesek rá. Egy túlképzett csibész mozgalmat indított vagy 10 éve: Találjuk ki Magyarországot!

Én itt azt ajánlom, hogy: Találjuk meg Magyarországot!
(Olvasd el a teljes szöveget ide kattintva!)


Reklámok